Proizvodi

 

TALOŽNICI

Pločasti lamelarni taložnik je separator, koji se primenjuje uglavnom kao sedimentacioni uređaj za separaciju čvrstih čestica od tečnosti. Pored sedimentacije čvrstih čestica, lamelarni taložnik je takođe pogodan za hvatanje i uklanjanje plutajućih materijala. Čvrste čestice koje se lako talože, u visokom stepenu se odvajaju i sakupljaju u prvom (manjem) konusu, dok se ostatak od relativno sporo taložnih čestica odvaja u paketu ploča sa poprečnim protokom i sakuplja u drugom konusu za mulj. Sedimenti se zgušnjavaju i automatski prazne kroz odvodnu cev.

Pločasti lamelarni taložnici su nastali kao rezultat nastojanja da se efikasnost taloženja približi teorijski očekivanom i da se vreme zadržavanja vode u taložniku, koje je inače prilično dugo u odnosu na druge faze kondicioniranja vode, što više skrati, uz postizanje željenog stepena taloženja.

Ovi se taložnici grade kao bazeni, u koje se u vidu snopa, pod određenim uglom prema horizontali, ugrađuje sistem paralelnih ploča (lamela). Karakteristična dimenzija (međusobnih razmaka lamela), iznosi reda veličine 2 do 5 cm. Između ugrađenih ploča uzlazno protiče voda opterećena lebdećim česticama i na tom se putu oslobađa znatnog dela suspenzije za kraće vreme u odnosu na konvencionalne taložnike. Takođe se postiže i optimalnost hidrauličkih parametara. Reynoldsov broj ima vrednosti koje osiguravaju slojevito (laminarno) strujanje, a Froudeov broj se kreće u granicama kod kojih je u potpunosti osigurana stabilnost strujanja.

Taložnici se proizvode prema zahtevu kupca, u kapacitetu 8 – 100 m3/h po jednoj jedinici, najčešće u dimenzijama standardnog transportnog kontejnera da bi se olakšao njihov transport do mesta montaže.

alternative alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative