TRETMAN OTPADNIH VODA

Kvalitet našeg života u budućnosti će u mnogom zavisiti od količine ispravne vode. Kao najosnovniji izvor života voda se nemilice troši i zagađuje. Da bi se ovaj trend zaustavio, preduzimaju se opsežne mere i ulažu velika sredstva kako bi se u prirodu vratila čista nezagađena voda.

Zato je cilj BBD Group da podigne svest o potrebi prečišćavanja voda, gde voda kao osnovni životni resurs zauzima strateško mesto u našem poslovanju. Nema jedinstvenog sistema obrade otpadnih voda jer svaka otpadna voda ima posebne karakteristike, što se posebno odnosi na industrijske otpadne vode.

Proces obrade otpadnih voda varira od jednostavnih rezervoara, oslanjajući se isključivo na sedimentaciju, do rafiniranih procesa obrade sa naprednom biološkom obradom kakvu danas poznajemo.

Prerada ima za cilj smanjenje zagađenja sadržanog u otpadnim vodama. Primenom znanja i iskustava stečenih na velikom broju projekata u mogućnosti smo Vam ponuditi rešenja i za najkompleksnije zahteve.

U oblasti tretmana industrijskih i komunalnih otpadnih voda pružamo sledeće vrste usluga:
  - Analiza postojećeg stanja na terenu
  - Izrada tehničkog rešenja - ponude
  - Izrada kompletne projektne dokumentacije
  - Proizvodnja i nabavka opreme
  - Montaža i puštanje u rad
  - Uputstva za korišćenje i održavanje
  - Obuka rukovaoca
  - Servis u garantnom i vangarantnom periodu

alternative

 

TRETMAN OTPADNIH VODA ZA INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

U urbanim i u ruralnim područjima direktni izvori zagađenja vodotokova su neprečišćene industrijske i komunalne otpadne vode. Nivo zagađenja u sistemu prirodnih voda povećava se svake godine sa porastom stanovništva i ljudskih aktivnosti. Do sada su otpadne vode, pre svega iz naselja direktno ispuštane u sistem odvodnje, a zatim u prirodne vodotokove izazivajući kontaminaciju vodenih sistema a time i prirode.

U saradnji sa renomiranim svetskim kompanijama BBD Group nudi napredna tehnološka rešenja tretmana otpadnih voda u industrijskim postrojenjima i komunalnim objektima.

alternative