PRIPREMA VODA

U saradnji sa partnerima BBD GROUP se bavi projektovanjem, montažom i puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje vode, po sistemu „ključ u ruke“, kao i prodajom pojedinačnih komponenata sistema za tretman vode. Primenom savremenih tehnologije izrađujemo postrojenja za pripremu vode za industrijske procese i komunalne potrebe različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja. Sektor tretmana voda u okviru BBD GROUP-a je u potpunosti opremljen da odgovori na sve zahteve investitora, implementirajući najsavremenija tehnička i tehnološka rešenja. U oblasti tretmana industrijskih i komunalnih otpadnih voda pružamo sledeće vrste usluga:
- Analiza postojećeg stanja na terenu
- Izrada tehničkog rešenja - ponude
- Izrada kompletne projektne dokumentacije
- Proizvodnja i nabavka opreme
- Montaža i puštanje u rad
- Uputstva za korišćenje i održavanje
- Obuka rukovaoca
- Servis u garantnom i vangarantnom periodu

alternative

 

PRIPREMA VODA ZA INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

Tretman vode koristi se za optimizaciju većine industrijskih procesa zasnovanih na vodi, poput grejanja hlađenja, obrade, čišćenja i ispiranja, tako da se smanjuju operativni troškovi i rizici. U mnogim slučajevima otpadne vode iz jednog postupka mogu biti pogodne za ponovnu upotrebu ako im se pruži odgovarajući tretman. U saradnji sa renomiranim inostranim kompanijama realizujemo projekte u pripremi voda za industrijska postrojenja, pripremu vode za piće kao i projekte u tretmanu otpadnih voda iz industrijskih postrojenja.

alternative