Gde se termalna hidroliza uklapa?

Proces Termalne hidrolize najprikladniji je za velike količine homogenog organskog otpada. Najčešća sirovina je mulj iz kanalizacije, skupljen iz gradskog područja do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kroz komunalnu kanalizacionu mrežu. Pre povratka u prirodu, otpadne vode prolaze postupak više obrada radi uklanjanja organskih materija, korisnih materija i zagađivača u skladu sa lokalnim propisima. U prvom koraku se uklanjaju uglavnom neorganski materijali, stvarajući primarni talog. Sekundarni mulj sa visokim organskim sadržajem, odvaja se u sledećem koraku. U nekim slučajevima otpadni talog može se dostaviti sa drugih lokacija i mešati sa muljem koji se proizvodi na licu mesta.

Proces prerade mulja obuhvata sve korake prerade na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Komunalna preduzeća ulažu mnogo u različite tehnologije prerade, kako bi povratili energiju ili korisne materije iz mulja, smanjili mirise, uklonili patogene ili ispunili druge regulatorne zahteve. Većina postrojenja za prečišćavanje srednjih i većih količina otpadnih voda, vraća energiju iz mulja putem anaerobne digestije. Nastali biogas pokriva lokalne potrebe za energijom ili se prodaje kao električna energija ili prirodni gas. Termalna hidroliza je tehnologija prerade mulja koja se koristi uporedo poboljšavajući anaerobnu digestiju. Projektovanje linije mulja i postupci upravljanja muljem često imaju znatan uticaj na bilanse vodnih resursa. Cambi pravi razliku optimalnom integracijom dokazanog procesa termalne hidrolize u bilo koji sistem.

Nakon anaerobne digestije, mulj se isušuje pre konačnog odlaganja ili upotrebe. Termalna hidroliza pojednostavljuje upravljanje i odlaganje mulja na nekoliko načina: - Kako se povećava proizvodnja biogasa, ostaje manje digesta; - Krajnja odvodnjavanja su manje energetski intenzivna; - Zapremina bioloških čvrstih sastojaka je mnogo manja; - Isušena biomasa je bez patogena, bez mirisa, brzo se skladišti i transportuje; Ulaganjem u hidrolizu, kompanije koje se bave preradom voda, dalje transportuju biološki otpad, korisnicima u poljoprivredi ili kompanijama gde postoji proces spaljivanja, radi nižih troškova proizvodnje.

Nazad