Termalna hidroliza između digestora

1. Iz jedinica za primarni i sekundarni tretman postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, zgusnuti sirovi mulj se ubacuje u digestor(e) prve faze 2. Mulj se ispumpava iz digestora prve faze i prethodno se odvodnjaca na oko 16,5% SM i ubacuje u pulper. U pulperu, mulj se prethodno zagreva parom koja se sakuplja u fleš rezervoaru
3. Iz pulpera, prethodno zagrejani mulj se ubacuje u reaktore u šaržnom režimu. Nakon punjenja reaktora, dodaje se para da bi se mulj doveo do potrebne temperature i pritiska
4. Iz reaktora, sada sterilisani i hidrolizovani mulj se prenosi u fleš rezervoar, koji radi na atmosferskom pritisku. Nagli pad pritiska dovodi do značajnog uništavanja ćelija organske materije u kanalizacionom mulju
5. Napuštajući fleš rezervoar, mulj se hladi do tipične temperature za anaerobnu digestiju, delom dodavanjem vode za razblaživanje, a delom u izmenjivačima toplote. Zatim se napaja u anaerobni digestor druge faze
6. Krajnji proizvod nakon anaerobne digestije je bez patogena i ispunjava najstrože propise za tretman organskog otpada. Rezultat su biočvrste materije odličnog kvaliteta koje se mogu primeniti na zemljištu

Prednosti

Kada se primenjuje između dva anaerobna digestera, termalna hidroliza ima sledeće prednosti:
- Značajno poboljšava biorazgradivost aktiviranog mulja
- Veća proizvodnja biogasa u poređenju sa THP-a pre anaerobne digestije
- Steriliše mul, obezbeđujući biosolid bez patogena sa niskim mirisom
- Visok sadržaj suve materije u krajnjem biosolidu
- Značajno smanjuje dalje zahteve za sušenje i druge toplotne procese, kada je primenljivo

Nazad