Termalna hidroliza posle anaerobne digestije

1. Iz jedinica za primarni i sekundarni tretman postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sirovi mulj se ubacuje u digestore, kao u konvencionalnom procesu
2. Digestirani mulj se zatim odvodnjava na 16% SM i ubacuje u pulper
3. Iz pulpera, topli mulj se neprekidno dovodi u reaktore, u sekvencijalnom procesu koji obezbeđuje zatvorene serije mulja u svakom reaktoru
4. Iz reaktora, sada sterilisani mulj se brzo prenosi u fleš rezervoar, koji radi na atmosferskom pritisku. Nagli pad pritiska dovodi do značajnog uništavanja ćelija organske materije u kanalizacionom mulju.
5. Napuštajući fleš rezervoar, hidrolizovani mulj se direktno odvodnjava dok je još na visokoj temperaturi, a zatim se hladi pre nego što se ispusti iz sistema
6. Centarat sa visokokoncentrovanim biorazgradivim materijalom se vraća u digestor za dodatnu proizvodnju biogasa

Prednosti

Kada se primenjuje nakon anaerobne digestije, termalna hidroliza ima sledeće prednosti u poređenju sa konvencionalnom anaerobnom digestijom:
- Povećava performanse postojećih postrojenja sa postojećim digestorima
- Krajnji proizvod je visoko suv kolač od mulja, sterilisan, bez mirisa
- Smanjuje zapreminu muljnog kolača za odlaganje do 50% - 60%, što ga čini idealnim rešenjem za projekte sa visokim troškovima odlaganja i visokom vrednošću energije
- Obično postiže 40% SM u konačnim biočvrstim materijama
- Obično povećava proizvodnju biogasa za 25%-40%
- Smanjenje čvrste zapremine do 75%

Nazad